Valgprogram RV21

30. april 2023

Vi fortjener bedre sundhed - Tid til forandring i regionen 

 

”Med Danmarks længste ventelister, lægemangel og øget bureaukrati, er det for alvor tid til forandring i Nordjylland. Jeg står derfor i spidsen for et Venstre, der ønsker færre regnedrenge, men mere sundhedspersonale. Et Venstre, der siger stop for den totale centralisering, og et Venstre, der ønsker sundhedstilbud tæt på borgerne i tæt samarbejde med kommunerne. Socialdemokraterne er efter 40 år ved magten løbet tør for ideer. Nu viser vi en ny vej, hvor nordjyderne får den sundhed, de fortjener.”  

 

Vi skal sikre nærhed i sundhed  

Sundhedsvæsenet er over en længere årrække blevet mere centraliseret med lukninger af lokale sundhedstilbud som konsekvens. Når du er syg, skal hjælpen være nær, og du skal have krav på at have en læge, der kender dig. Det er samtidig afgørende for Venstre, at alle borgerne i Nordjylland oplever en hurtig og effektiv respons fra akutberedskabet (112-udrykninger).

Derfor vil Venstre i den kommende valgperiode ikke lukke flere sygehuse.

Derudover vil Venstre styrke samarbejdet med kommunerne, så man som patient ikke mærker overgangen og etablere flere sundhedshuse. Ved implementeringen af den nye model for akutberedskab vil Venstre være særlig opmærksom på, at der ikke sker en forringelse af de nuværende responstider.

 

Lægedækning

De praktiserende læger er borgernes indgang til sundhedsvæsenet - og spiller en nøglerolle i patientforløbet på tværs af sundhedsvæsenet såvel i dagligdagen som i situationer, hvor der er brug for det specialiserede sundhedsvæsen. Tilbuddene til patienterne skal være baseret på tilgængelighed med det rette tilbud på det rette tidspunkt.

Derfor vil Venstre have fokus på at tiltrække og fastholde såvel praktiserende som speciallæger. Venstre vil tilskynde til etablering af lokale sundhedshuse, således der kan skabes faglige og kollegiale rammer for nye læger til at etablere sig.

 

Slut med Danmarks længste ventelister  

I Nordjylland har vi landets længste ventelister på en række behandlinger.  Det skal vi kunne gøre bedre. Nordjyderne skal eksempelvis vente omkring 30% længere tid på at blive opereret end borgerne i Midtjylland. Det hverken kan eller skal vi stille os tilfredse med, og derfor er det på tide, at vi ser på, hvordan vi sammen kan skabe et sundhedsvæsen med færre regler, mere tillid og fokus på mere sundhedspersonale frem for regneark.

Derfor vil Venstre bringe ventelisterne ned på landsgennemsnittet. Det vil vi gøre ved at øge fokus på det frie valg, lave et serviceeftersyn af arbejdsgangene og prioritere flere varme hænder i stedet for centraladministrationen.


 

Psykiatri med fokus det hele menneske 

Psykiatrien er under et enormt pres. Lange ventelister er hverdag, og mangel på psykiatere er et enormt problem. Derudover viser tal, at psykiatriske patienter lever op til 25 år kortere end gennemsnittet, det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Sidste år var der samtidig 23 mio. uforbrugte midler i psykiatrien. Det skal vi have rettet op på. 

Derfor vil Venstre, for at sikre en tidlig indsats og bedre vilkår for patienterne, i langt højere grad ønske at inddrage psykologer og benytte dem til samtaleterapi. Venstre vil have fokus på børne- og ungepsykiatrien for at forebygge udvikling af psykiatriske sygdomme senere i livet.  

 

Hjælp nordjyderne der er faret vild i systemet  

Sundhedsvæsnet er en labyrint at finde rundt i. Det skaber utryghed og ulighed. I Nordjylland har vi derfor brug for et telefonnummer, man som patient eller pårørende kan ringe til, for at få svar på alle eventuelle spørgsmål, og som kan holde en i hånden gennem systemet. Det er på tide at regionen viser, at systemet er til for dig og ikke omvendt.

Derfor vil Venstre styrke patientrådgivningen og indføre én samlet indgang til Region Nordjylland.

 

Mindre centraladministration - mere sundhedspersonale

Region Nordjylland har en stor central administration og mange tilknyttede konsulenter. I 2019 lå vi 47 kr. pr. borger over landsgennemsnittet i administrationsomkostninger, hvilket for Region Nordjylland betyder 28mio. (jvf. regionernes regnskaber for 2019). Samtidig løber sygeplejerskerne alt for stærkt og mangler kollegaer.

Den udvikling vil Venstre gøre op med og vil i løbet af næste periode finde 100 ekstra sygeplejersker, bl.a. ved at bringe antallet af konsulenter ned. 

 

Nordjylland som Danmarks førende region i kampen mod stress 

Tusindvis af danskere kæmper med stress, angst og depression, og muligheden for at få den rette hjælp er desværre ikke god nok. Det er ikke en problematik, der kan løses over en valgperiode, men skal løses gennem langsigtede løsninger og forebyggelse. Som sundhedsrådmand har Mads Duedahl været med til at indføre Danmarks første Center for Mental Sundhed i Aalborg Kommune. Problemet er, at regionen endnu ikke har lavet en indsats for at hjælpe stressramte. Derfor kan du i dag kun få hjælp, hvis du er bosat i Aalborg kommune. Denne ulighed er uacceptabel.

Derfor vil Venstre lave Danmarks første regionale center for stressforebyggelse.

 

Bedre vilkår for fødende 

Det er altafgørende at fødende har en tryg og sikker oplevelse op til og under fødslen. Desværre er personalet ofte presset, og faciliteterne på fødegangen lader meget tilbage at ønske.  Derudover vil man på det nye supersygehus ikke engang prioritere at bygge et barselshotel. Derfor er det afgørende for Venstre at kæmpe for bedre forhold for de fødende. 

Derfor vil Venstre arbejde for at vi får et barselshotel på det nye supersygehus. Venstre ser gerne, at et barselshotel etableres som et offentlig-privat-partner projekt. Venstre vil sikre at vi får mere sundhedspersonale på fødegangen.  

 

Styr på økonomien  

Supersygehuset har nu opnået en overskridelse på over en halv milliard, og vi er slet ikke færdige endnu. Byggeriet er endnu engang udskudt, og ingen kan give et overblik over, hvor det hele ender. Af den grund har nordjyderne nu fortjent et overblik af katastrofen.

Derfor vil Venstre som det første sikre et overblik over økonomien og få lavet en realistisk genopretningsplan, så vi kan skabe en tryg økonomisk plan, og ikke hele tiden gå og vente på næste overskridelse. 

 

Bedre arbejdsmiljø for det sundhedsfaglige personale  

Grundforudsætningen for en god patientoplevelse er, at vores sundhedspersonale er glade og trives med deres job. Desværre oplever vi, at for mange af Regionens medarbejdere er pressede, hvilket giver udslag på sygefraværet og bliver et selvforstærkende problem. Det kræver et større fokus på arbejdsmiljø og ledelse. Der er alt for mange regler, der spænder mere ben for medarbejderne, end det hjælper dem.

Derfor vil Venstre, i samarbejde med de pågældende gennemføre et administrativt serviceeftersyn for at fjerne alle regler, der ikke giver mening, udvide introforløbet ved nyansættelse og skabe bedre klarhed om arbejdsvilkår. Ligeledes vil Venstre have fokus på trivselsundersøgelser for at sikre, at der sker en ledelsesmæssig opfølgning med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet.

 

Bedre samarbejde  

Samarbejde er et nøgleord i de fleste henseender, derfor er det også noget, vi er meget optaget af. Samarbejdet er ikke kun vigtigt mellem kommune og region for at løse sundhedsmæssige opgaver, men også mellem regionen, organisationer, virksomheder og Aalborg universitet for at skabe rammerne for et Nordjylland i udvikling og med en lys og grøn fremtid.   

Derfor vil Venstre benytte sig af, at vi nordjyder kan samarbejde, og vi vil sætte os i spidsen for at udnytte dette samarbejde i langt højere grad, end det sker i dag.

 

Danmarks grønne vinderregion 

Hvis alle nordjyder skal have noget at leve af i fremtiden, er det vigtigt, at vi giver virksomhederne de rette forudsætninger for at vokse. Men det skal ske gennem en grøn dagsorden, hvor bæredygtighed og grøn omstilling skal være dynamoen. Hvis Nordjylland skal være en grøn vinderregion, skal Regionsrådet gå forrest.

Derfor vil Venstre sørge for, at Region Nordjylland sammen med de 11 kommuner laver et bæredygtighedscharter med konkrete mål, der forpligtiger os til at være Danmarks grønne region. 

Derudover vil Venstre sørge for, at i alle fremtidige udbud skal klimapåvirkningen med.


 

Mere fleksibel kollektiv trafik med fokus på den grønne omstilling 

For mange nordjyder er kollektiv trafik et vigtigt transportmiddel, men desværre er afgangene rundt om i landsdelen ofte få, hvis de da ikke er nedlagte. Derfor skal vi arbejde videre med ideen om en mere dynamisk kollektiv trafik, hvor målet bl.a. er gøre det lettere at få en flextur eller være en del af en delebils-ordning. Lykkes dette, vil vi kunne skabe langt bedre vilkår for nordjyderne, der er afhængige af den kollektive transport. Derudover skal vi fortsætte arbejdet med at lave den totale grønne omstilling af alt kollektiv transport i Nordjylland. 

Derfor vil Venstre støtte op om og investere i et mere fleksibelt kollektivt transportsystem, hvor der i høj grad er adgang til både samkørsel, bus og flextur og dermed sikre en total grøn omstilling af den offentlige transport i landsdelen 

 

Mere fokus på erhvervsuddannelserne 

I de kommende år vil Nordjylland opleve en markant mangel på arbejdskraft. Nordjyske virksomheder har udfordringer med ubesatte stillinger og må som konsekvens heraf begrænse produktionen på grund af manglede arbejdskraft. Vi har derfor mere end nogensinde brug for, at der investeres i regionens erhvervsuddannelser.

Derfor ønsker Venstre, at Regionsrådet, relevante uddannelsesinstitutioner samt erhvervslivets partnere indgår i samarbejde, der er med til at gøre det attraktivt at gennemføre en erhvervsuddannelse. Konkret skal der fokus på, at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse, og at erhvervslivet forpligter sig til at stille de nødvendige praktikpladser til rådighed.

 

Sikre flere studierelevante jobs 

Ungdomsarbejdsløsheden er for høj i Nordjylland, og én af de vigtige faktorer for at få unge hurtigt ud på arbejdsmarkedet er at sikre rammerne for studiejobs. De nordjyske kommuner, regionen og det private erhvervsliv har allerede lavet en aftale om at skabe 1000 ekstra studiejobs i den forgangne periode. Det synes Venstre dog ikke er ambitiøst nok.

Derfor vil Venstre arbejde for en fælles aftale mellem region, kommuner og det private erhvervsliv om at skabe i alt 1500 nye studiejobs.